JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


FUNDACJA PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE

to organizacja społeczna, której głównym celem jest  zachowanie tradycyjnego pasterstwa w Karpatach - fundacja realizuje go poprzez wspieranie wszelkich form działalności związanych z tradycyjnym gospodarowaniem  na terenach górskich oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego ludzi Karpat. 

     

      Inicjatywa powołania fundacji narodziła się podczas przygotowań do REDYKU KARPACKIEGO - TRANSHUMANCE 2013. Fundacja została założona w marcu 2012r. przez fundatorów: bacę Piotra Kohuta oraz Marię Kohut, a w skład Członków Zarządu powołani zostali również: Józef Michałek oraz Zbigniew Kopeć. Fundacja opiera swoją działaność na wieloletniej pracy społecznej, kulturalnej i edukacyjnej fundatorów oraz członków zarządu na terenach Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Podhala i innych terenach górskich polskich Karpat.  


 Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne”

43-474 Koniaków 33,  KRS 0000414829,

 NIP: 548 265 93 02, REGON 242889138

e-mail:pasterstwo@gmail.com

www.redykkarpacki.pl, www.transhumance.pl

  Konto Bankowe: ING Bank Śląski 27 1050 1403 1000 0023 6167 6295

 Uwaga: Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16.03.2012r. sprawie wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr KRS 0000414829.


 

Statut fundacji - tekst jednolity - ostatnia aktualizacja 10.01.2015r. - znajduje sie w zakładce Sprawozdania - aby pobrać plik kliknij na wskazany poniżej link -STATUT FUNDACJI

 


 

STATUTOWE CELE FUNDACJI

Głównym celem Fundacji jest wspieranie wszelkich form działalności związanych z tradycyjnym gospodarowaniem na terenach Karpat i Bałkanów, głównie tradycyjnego pasterstwa.

Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie i zorganizowanie projektu pn. „REDYK KARPACKI”. Projekt obejmuje wędrówkę w 2013 roku łukiem Karpat, celem Redyku jest uczczenie wędrówek wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia Karpat i powstania kultury pasterskiej łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty. Ponadto Redyk Karpacki to promocja produktów regionalnych, integracja społeczności pasterskich w Karpatach, promocja kultury i tradycji karpackich, a także zwrócenie uwagi na wartości przyrodnicze i kulturowe Karpat.
 • Promowanie, organizowanie imprez, konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, festiwali, koncertów, itp. nawiązujących do dziedzictwa kulturowego i materialnego społeczności Karpat i Bałkanów, poprzez wspieranie tradycyjnych form takich jak: rzemiosło ludowe, muzyka tradycyjna, taniec i obrzędy regionalne.
 • Działanie na rzecz upowszechniania Konwencji Karpackiej.
 • Zrównoważony rozwój Karpat, ze zwróceniem uwagi na uwarunkowania ekologiczne i społeczno-gospodarcze na obszarach górskich.
 • Działanie na rzecz hodowców owiec, tradycyjnego pasterstwa, wspieranie baców, juhasów i gazdów.
 • Odbudowa infrastruktury pasterskiej.
 • Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych zarejestrowanych na Krajowych Listach Produktów Tradycyjnych i w Unii Europejskiej.
 • Działania wspomagające rozbudowę agroturystyki jako szansa na rozwój mieszkańców regionów Bałkanów i Karpat.
 • Edukacja regionalna.
 • Pomoc w wytyczeniu szlaku turystyki kulturowej, prezentującego dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, które umożliwiło zagospodarowanie Karpat.
 • Sprzyjanie zachowaniu walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych regionu, poprzez współpracę z odpowiednimi organizacjami.
 • Wsparcie zachowania unikatowości i bogactwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego regionów Bałkanów i Karpat.
 • Pielęgnowanie naturalnych walorów środowiska, dbałość o ochronę środowiska i dziedzictwo przyrodnicze regionów Bałkanów i Karpat, ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
 • Uwzględnienie przyrodniczej, krajobrazowej, społecznej, przestrzennej, gospodarczej, historycznej oraz kulturowej specyfiki regionu.
 • Skupienie się na wszechstronnej współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat w celu między innymi poprawienia jakości życia społeczności lokalnych.
 • Promocja lokalnej sztuki, rzemiosła oraz produktów rolnych i potraw.
 • Dbałość o utrwalanie i zachowanie kultury i sztuki góralskiej, stroju regionalnego oraz gwary.
 • Publikowanie własnych materiałów.
 • Przystępowanie do działań regionalnych, krajowych i międzynarodowych w procesie integracji europejskiej w sferze działalności statutowej, nawiązywanie i umacnianie kontaktów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej.
 • Sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów Karpat.
 • Wzbogacenie i urozmaicenie oferty usług turystycznych w gminach karpackich w oparciu o ich własny kapitał ludzki i krajobrazowy.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi podobne cele statutowe.
 • Współpraca z samorządami krajowymi w zakresie działań o zbliżonych założeniach.
 • Wspólne realizowanie celów z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność objętą celami Fundacji.

 


 


FUNDACJA REALIZUJE ZAŁOŻENIA STATUTOWE POPRZEZ:

  

 • Nawiązanie i pogłębianie współpracy międzynarodowej, w przygotowywaniu Redyku Karpackiego w 2013r., poprzez organizowanie wizyt studyjnych.
 • Uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach nt. Konwencji Karpackiej. 
 • Ochronę, promocję, rozwój pasterstwa karpackiego, wspieranie hodowców owiec oraz działanie na rzecz zachowania tradycyjnej architektury pasterskiej. 
 • Działanie na rzecz zachowania i promocji walorów przyrodniczych Karpat i Bałkanów.
 • Wspieranie powstania idei szlaków kulturowych na terenie Karpat i Bałkanów.
 • Wspieranie kultury ludowej, organizowanie i przeprowadzanie festiwali muzyki tradycyjnej oraz jarmarków rzemiosła ludowego.
 • Promocję, rozwój agroturystyki i rynku produktów regionalnych.
 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów, prezentacji z zakresu edukacji regionalnej.
 • Publikowanie w formie książkowej, podręcznikowej, multimedialnej, materiałów promocyjnych, szkoleniowych, prowadzenie stron internetowych o tematyce życia i funkcjonowania społeczeństw karpackich i bałkańskich.
 • Zabezpieczanie, archiwizacja, gromadzenie starych książek, dokumentów, pamiątek, narzędzi, urządzeń, dawnego budownictwa drewnianego, ponadto prowadzenie bibliotek i skansenów.
 • Organizowanie szkoleń, konferencji, prelekcji, warsztatów o tradycyjnym gospodarowaniu, w szczególności pasterstwie oraz pomocy materialnej dla zachowania kultury i tradycji ludowej.
 • Tworzenie portali i stron internetowych propagujących idee pasterstwa transhumancyjnego.

   Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.


 

 Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9736480
Online right now: 1


Donate