JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


OWCA PLUS

www.owcaplus.pl

Program Owca Plus - jest przykładem praktycznej realizacji czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz muraw kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez powstrzymanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską, a ponadto kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej — Owca plus” - został opracowany w 2007 roku w ramach Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego i zainicjowany przez Samorząd Województwa Śląskiego, który zaangażował w jego wprowadzenie własne środki finansowe. Po dwuletnim okresie pilotażowym (2008 – 2009), zrealizowano pięcioletni program wojewódzki (2010 – 2014) przyjęty w marcu 2010 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Aktualnie trwa jego wznowiona edycja na lata 2015-2020. Nasza fundacja współrealizuje program od 2012 roku na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

    3  2  1

Owce w Beskidach

Dla turystów przyjeżdżających  jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku w Beskidy  owce wypasające się na halach stanowiły część naturalnego krajobrazu. Na początku naszego tysiąclecia był to już niezwykle rzadki widok. Pogłowie owiec w Polsce zmniejszyło się  bowiem radykalnie. Z około 5 milionów  w roku 1987 spadło do 261 tysięcy sztuk w 2005 r. W całym  województwie śląskim stan pogłowia  wynosił tylko 21 tyś. sztuk. W Beskidach – nieliczne stada, które pozostały, wypasane były koło domów, całkiem natomiast zanikał system pasterski na górskich halach. Skutkiem tego zaczęły one zarastać najbardziej ekspansywnymi gatunkami roślin, wysokimi trawami, samosiejkami drzew, które wypierały rzadką, specyficzną dla Beskidów roślinność. Proces ten stanowi zagrożenie dla krajobrazu polskich gór, prowadzi do zubożenia przyrody, pozbawia te tereny walorów turystycznych i kulturowych. Należy bowiem pamiętać, że pasterstwo było tutaj przez wieki podstawą  gospodarki rolnej i kształtowało bogatą kulturę zarówno materialną jak i duchową polskich górali.

Zanik wypasu owiec na polanach wysokogórskich wynika ze spadku zapotrzebowania na produkty owcze – wełnę, skóry czy mięso. Aktualnie trudno byłoby liczyć na zmianę tego kierunku, dlatego w celu ratowania dziedzictwa kulturowego Beskidów oparto się na innych priorytetach. Należy do nich przede wszystkim  przywracanie zrównoważonego sposobu  gospodarowania, który,  poprawiając warunki ekonomiczne życia w górach, uwzględniać ma konieczność ochrony przyrody, zachowanie jej bioróżnorodności zarówno roślin jak i zwierząt.

Ze względów ekonomicznych zwrócono uwagę na wciąż bardzo atrakcyjne  produkty z mleka owczego, inne tradycyjne wyroby regionalne, możliwości agroturystyczne Beskidów oraz wyjątkowość tradycyjnego folkloru.  Łącząc te elementy, można jeszcze liczyć na podtrzymywanie, a nawet rozwój gospodarki pasterskiej na terenach do niedawna prawie całkiem pozbawionych widoku wypasających się owiec. Jednak, aby tak się stało, aby nastąpiła aktywizacja gospodarcza tych obszarów, konieczne było opracowanie strategicznego programu wsparcia.

 

Program Owca Plus 

Swoimi działaniami w Beskidzie Śląskim i Żywieckim wpisuje się w postanowienia Konwencji Karpackiej, która jest ramowym dokumentem dotyczącym współpracy w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat. Jest to instrument innowacyjny, zapewniający międzynarodową ochronę unikatowego środowiska naturalnego oraz dziedzictwa narodowego, znajdującego się w Karpatach. Konwencja przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców regionu, wzmocnienia lokalnej gospodarki i zwiększenia aktywności społeczności lokalnych. Istotą Ramowej Konwencji jest deklaracja stron o wzajemnym zharmonizowaniu i uzgodnieniu swojej polityki sektorowej w sposób sprzyjający nadrzędnemu celowi tego porozumienia.

 

Program Owca Plus

Zachęca społeczności lokalne Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej do podejmowania inicjatyw służących podnoszeniu świadomości ekologicznej i zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Obecnie programem „Owca-plus” są objęte hale i polany  na terenie gmin:  Brenna, Goleszów, Istebna, Ustroń, Wisła oraz Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Jeleśnia, Koszarawa, Ujsoły, Węgierska Górka, Lipowa. Są to tereny, na których panuje klimat charakterystyczny dla strefy górskiej – z wysoką ilością opadów, długo zalegającą pokrywą  śnieżną i niskimi średnimi temperaturami powietrza. 

Więcej informacji na stronie www.owcaplus.pl

 

Data rozpoczęcia: 1.1.2012
Data zakończenia: 31.12.2020


Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9736426
Online right now: 1


Donate