JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


KARPATSK? REDYK ??TRANSHUMANCE 2013?? - MEZIN?RODN? KULTURN? PROJEKT


Projekt tradičního putování s ovcemi p??es Karpaty.

 RUMUNSKO- UKRAJINA - POLSKO

- SLOVENSKO - ?ECHY

 

Redyk Karpacki - plakat

               11.KV?TEN 

-  14. ZÁ??Í 2013

    TRASA: CCA 1200 KM

 (10-15 km denn?)

více ne? 100 dn?? putování

stálý dozor  p?ti ovčák??

z Polska, Ukrajiny a Rumunska

zví??ada: 2 stáda po 300 ks ovcí, osli, psi a kon?

 

 

 

 

 


 

KARPATSKÝ REDYK

JE ORGANIZOVÁN PRO UCT?NÍ

PUTOVÁNÍ VALAŠSKÝCH PASTEVC?

které vedly k osídlení hor a vzniku společné vysokohorské pastevecké kultury spojující obyvatelstvo Karpat. 


TRANSHUMAN?NÍ PASTEVECTVÍ

 je zp??sob putovního pastevectví, zalo?en na sezónním vedení stád (p??edevším ovcí) určitými trasami z ní?inných pastvin na horské a zp?t, pod vedením pastevc??. V minulosti to byl zp??sob osídlení Karpat. Transhumační zp??sob pastevectví ovcí v Polsku je Redyk – výstup ovcí na horské pastviny a následovn? návrat do ohrad. Společné ko??eny společenství ?ijících v Karpatech mají sv??j p??vod v pasteveckých tradicích, lidí spojuje historie, kultura, zp??sob ?ivota o ovce.

 

Na hali

V Evrop? transhumační pastý??ství pomalu zaníká.  Tradiční transhumační i extenzivní pastý??ství se dostalo do pozadí,  horské vesnice se vylidnily a mladí lidé se st?hovali za ?ivobytím do m?st.V současné dob? je tranhumance velice ohraničená - pouze v rumunských Karpatech se doposud vyu?ívá transhumanční zp??sob pastevectví:

 

 

 

 

shlédni film

 

www.transhumance.ro

 


CÍLEM REDYKU „TRANSHUMANCE 2013“:

mezinárodní setkání obyvatel, kte??í ?ijí a tvo??í v Karpatech, jejich integrace, mo?nost poznání a nastín?ní kulturního bohatství zdejšího lidu, takté? bohatství a jedinečnost, zdejší p??írody a zp??sobu rozvoje horských oblastí. 

 

Podrobné cíle Karpatského Redyku:

      • Podpora kultury a pasteveckých tradic v Karpatech 

      • Podpora prodeje regionálních tradičních výrobk?? a ekologických sýr?? a produkt?? z masa 

      • Podpora spolupráce mezi místními i zahraničními organizacemi v celém oblouku Karpat

      • Integrace pasteveckých společností na horách

      • Upozorn?ní na p??írodní, ekologické a kulturní hodnoty Karpat

      • Zpracování sm?rnic pro kulturní turistiku

      • Propagace zdravotních, turistických i geografických hodnot karpatské krajiny

 

 


Upozorn?ní: Redyk bude probíhat v souladu s platnými právními p??edpisy a pod veterinárním dozorem.  Základem realizace projektu je dobrý zdravotní stav zví??at a bezpečnost obsluhy. 

 Redyk


Popularizaci projektu budou tvo??it rovn?? doprovodné

kulturní akce V REGIONECH

p??es které povede trasa Redyku

zespó?? na Ochodzitej

                 V rámci Karpatského redyku budou organizovány folklorní festivaly, na kterých se bude prezentovat tradice salašnického hospoda??ení, vystupovat budou regionální muziky a soubory, ??emeslníci budou p??edvád?t tradiční ??emesla. Návšt?vníci se rovn?? seznámi  s regionální kuchyní a tradičními regionálními produkty.

 

Podívej se na podrobný kalendá?? akcí Karpatského Redyku

 


TRASA - Kalendá?? hlavních akcí Karpatského Redyku

RUMUNSKO - 11.KV?TEN - 5.?ERVEN

Po??adatelé RedykuASOCIATIA TRANSHUMANTA

Trasa: Transylvánie – Maramureš  

Hranice:  Sighetu Marmatiei

Kulturní a společenské akce:

11.kv?ten -  Inaugurace – Rotbav/region Brasov

18.kv?ten -  Trhy Slow Food – Sighisoara

  1.červen - Maramureš

 

 

UKRAJINA - 6.-30. ?ERVEN

 

 Spolupo??adateléCentrum Evropské Integrace 

Sdru?ení "M??ody Stanis??awów" a místní samosprávy  

Trasa: Zakarpatí - Huculsko – Ivanofrankovsk

Hranice: Ustrzyki Dolne

Kulturní a společenské akce: 

8. červen- Rakchiv,

15. červen – Verkhovyna

22. červen – Region Gorgany

29. červen – Region Bojkowski

 

 
POLSKO  1. ?ERVENEC – 29. SRPEN

Organizátor: Nadace „Pasterstwo Transhumancyjne“ – hlavním cílem nadace je zachování tradičního pastevectví v Karpatech a na Balkánu a také zachování kulturního d?dictví.  Realizace projektu je zalo?ena na úzké spolupráci se samosprávními organizacemi, s místními institucemi, občanskými sdru?eními se sponzory a médií. Popularizace projektu bude násobena pomocí doprovodných akcí v regionech, ve kterých bude Redyk probíhat.

Spolupo??adatelé Redyku 

Kalendá?? podrobný akcí Karpatského Redyku 

 

Trasa:  Podkarpatí, Malopolsko a Slezsko 

Bieszczady - Beskid Niski - Pieniny - Gorce -

       Tatry - Beskid ??ywiecki - Beskid ??l?ski

 


 ?ECHY 30. SRPEN – 14. ZÁ??Í 

 

Spolupo??adatelé KOLIBA občanské sdru?ení

              Valašské Muzeum v P??írod? v Ro?nov? pod Radhošt?m

 

TRASA: Moravskoslezský kraj, mikroregion T?šínské Slezsko,

Kalendá?? hlavních akcí Karpatského Redyku:

9.03.2013 - MEZINÁRODNÍ SEMINÁ??

O KARPATSKÉ REDYKU  

30.08 - 01.09.2013 - ROZSOD KOŠA??ISKA 

   12.09.2013 - NA PUSTEVNÁCH NEJEN O SALAŠÍCH

14.09.2013 DÚ, VALAŠI DÚ HORE D?DINÚ

VALAŠSKÉ MUZEUM V RO??NOV? 

23.11.2013 - MEZINÁRODNÍ SEMINÁ?? O

VALAŠSKÉ KOLONIZACI

Przegl?dnij pozosta??e wydarzenia w Kalendarzu Redyku

 


SLOVENSKO – PROJEKT

 

„…Evropu tvo??í kultura…“

Základem kultury karpatského lidu jsou pastevecké tradice. Ony jsou základnou pro hudbu, tanec, barevné horalské kroje, ob??ady a obyčeje, ale p??edevším lásku k p??írod? a k druhému člov?ku.

 

P??i realizaci projektu se p??edpokládá široká spolupráce s lokálními institucemi a organizacemi mimo výbor, s médií a sponzory.

  

Srdečn? zveme ke spolupráci u realizace projektu Redyk „Transhumance 2013“

 
Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9736418
Online right now: 2


Donate